Historie AST / History of AST

15/01/2010 19:10

Předchůdce Amerického stafordširského teriéra byl vyšlechtěn ve střední Anglii (Staffordshire) na zápasy s býky(bullbaiting). Říkalo se mu bull-and-terrier(kříženec buldoků a teriérů). V roce 1835 byly zvířecí zápasy v Anglii zakázány. Přesto vášniví příznivci těchto bojů křížili dále tyto psy, nově za účelem ilegálních psích zápasů.

Tito psi si později našli cestu do Ameriky. Zde je využívali zejména farmáři na ochranu majetku, dobytka a hubení škodné. Byli označováni jmény bull terrier, staffordshire terrier, pit dog a yankee terrier. V roce 1898 uznal americký kynologický klub(UKC) přejmenování bull-and-teriera na American Pit Bull Terriera(Americký pit bul teriér nebo-li APBT).

Chovatelé odmítající chov psů pro zápasy, začali věnovat pozornost exteriéru a zejména povaze (dnešní AST). Hledali tak nové jméno, aby se odlišili od ilegálních psích zápasů.

Až v roce 1936 uznal americký Kennel Club(AKC) název Staffordshire Terrier(Stafordširský terier). Jméno plemene bylo v roce 1974 definitivně změněno na American Staffordshire Terrier(Americký stafordširský terrier nebo-li AST). Stalo se tak na popud AKC, aby se tak jasně plemeno AST odlišovalo od plemene Staffordshire Bull terier (Stafordširský bullterier nebo-li SBT).

 
Závěr: Dnešní Americký stafordširský terier se tak díky lidem, kteří si dokázali uvědomit jeho úžasné schopnosti a vlastnosti,  stal vynikajícím společníkem a pracovním psem.

 

 

 

English:

Preceded American stafordširského terrier was bred in the Midlands (Staffordshire) for matches with bulls (bullbaiting). Was called bull-and-terrier (a cross between bulldogs and terriers). In 1835 the animal matches in England banned. Still passionate fans of the fighting, they crossed these dogs for the purpose of illegal dog fights.

The dogs later found their way to America. Here in particular, farmers have used to protect property, livestock and exterminating vermin. Were tagged names bull terrier, Staffordshire terrier, pit dog, and finally Yankee terrier. In 1898 the U.S.(UKC) recognized renaming-and-bull terrier on the American Pit Bull Terrier (American pit bul terriers, or to APBT). Breeders refusing breeding dogs for matches, began to pay attention to the exterior and especially character (today's AST). Searched and the new name to differentiate them from illegal dog fights. When in 1936 recognized the American Kennel Club (AKC) the name Staffordshire Terrier. Name of the breed in 1974 was finally changed to American Staffordshire Terrier (American Staffordshire terrier, or if AST). It happened at the instigation of the AKC, so clearly distinct from the Staffordshire Bull Terrier (SBT) breed.

 

Conclusion: Today's American Staffordshire Terrier, thanks to people who wish to appreciate his amazing abilities and characteristics, became an excellent companion and working dog.